ไฟล์ที่ใช้ .png ขนาดไฟล์ที่ใช้ upload ได้ไม่เกิน 8 MB
Menu
Actions
UPLOADS
Filters
Opacity
ACTIONS