ไฟล์ที่ใช้ .png ขนาดไฟล์ที่ใช้ upload ได้ไม่เกิน 8 MB